Paterice

Articole recente

Carti

Blogroll


« | Main | »

B?trânul Efrem – „tic?losul”

By pateric | iulie 10, 2006

În spatele chiliei b?trânului Ipatie (chilie româneasc?), mai sus de Katunakia, se vede o pe?ter?, care, a?a cum povestesc b?trânii, în timpul st?pânirii turce?ti a fost pe?ter? de tâlhari. Dar B?trânul Efrem a pref?cut-o în s?la? dumnezeiesc, pentru c? a sfintit-o cu viata lui cea sfânt?.

B?trânul Efrem era originar din Tesalia. Avea un suflet smerit, plin de sensibilitate ?i râvn? pentru nevoint?.

P?rin?ii Ierotei ?i Maparie de la Kerasia spuneau c? B?trânul Efrem era ca p?rin?ii Nitriei ?i Tebaidei din vremurile de demult.

Tot astfel spuneau ?i cuvio?ii p?rin?i de la Sfântul Vasile, precum ?i pustnicii din vecin?tatea pe?terii lui. To?i îl iubeau pentru virtu?ile sale ?i mai ales pentru marea lui smerenie, dar el se numea pe sine „tic?los”.

Din câteva întâmpl?ri ce le voi spune, multe vor pricepe cei care au inten?ie bun? ?i se nevoiesc în ascuns.

Deoarece p?rin?ii coborau ?i cump?rau câte ceva (alimente etc.) sau primeau binecuvânt?ri de la m?n?stiri (posmag sau legume), cobora ?i B?trânul Efrem noaptea în ascuns, ?i î?i umplea traista cu cutii de conserve goale de prin gropi.

Iar ziua urca ?i el înc?rcat la sih?stria lui, dând astfel celorlal?i impresia c? duce alimente. Când ajungea la pe?ter?, de?erta cutiile de conserve înaintea u?ii, astfel încât vizitatorii s? le vad? ?i s?-?i fac? impresia c? este mânc?cios.

El îns? ?inea posturi lungi. Din pricina multei umezeli din pe?ter?, precum ?i a nevointei lui, mai târziu s-a îmboln?vit de tuberculoz?. De aceea a fost nevoit ca singur s?-?i zideasc? pu?in mai departe de pe?ter?, într-un loc însorit, o colib? mic? de piatr? care abia îl înc?pea.

Acolo ?i-a continuat acela?i tipic, acela de a c?ra în ascuns cutii de conserve goale de prin gropi ?i de a le l?sa înaintea u?ii sale. To?i cei care le vedeau dar nu cuno?teau adev?rata nevoint? a B?trânului, spuneau:
– Ce face acesta aici? N-a cru?at nici o conserv?!

Milosteniile pe care i le d?deau câteodat? p?rin?ii, le primea cu bucurie, dar noaptea mergea ?i le l?sa pe la chiliile p?rin?ilor ce aveau nevoie sau la bolnavi, c?rora le ?i slujea.

Avea mult? lep?dare de sine ?i se l?sa cu des?vâr?ire în purtarea de grij? a lui Dumnezeu. Odat?, când B?trânul Efrem a r?mas închis în pe?ter?, din pricina z?pezii. Bunul Dumnezeu i-a trimis hran? printr-un om care, de îndat? ce a l?sat o traist? plin? cu alimente, a disp?rut dinaintea lui. Atunci Stare?ul a sl?vit pe Dumnezeu, iar acea binecuvântare i-a ajuns toat? iarna.

Pe lâng? toate acestea pe care le-am spus despre B?trânul Efrem, el avea ?i mult? prih?nire de sine. Din p?cate, unii credeau cele pe care Stare?ul le spunea despre el însu?i, def?imându-se pe sine.

Astfel, în smerenie ?i în ascuns B?trânul Efrem ?i-a sfâr?it nevointa sa aspr? pentru dragostea lui Hristos ?i s-a odihnit în Domnul în 1962.

S? avem binecuvântarea lui. Amin.

Topics: Despre lepadarea de sine, Despre prihanirea de sine, Despre simplitate, Despre smerenie | Comentariile sunt închise pentru B?trânul Efrem – „tic?losul”

Crestinism Ortodox.ru. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet