Paterice

Articole recente

Carti

Blogroll


« | Main | »

P?rintele m?re?

By pateric | iulie 10, 2006

P?rintele m?re?,
egumenul Sfintei M?n?stiri Konstamonitu

P?rin?ii Sfintei M?n?stiri Konstamonitu au multe de scris despre Stare?ul lor cel sfânt, deoarece au tr?it al?turi de el mul?i ani.

Eu, îns?, care am tr?it departe de el, am cunoscut pu?ine, dar ar fi nedrept s? nu spun nimic despre sfântul stare?, deoarece se distingea de ceilal?i p?rin?i ?i egumeni ai vremii sale prin virtu?ile lui.

Odat?, prin 1950, a vizitat M?n?stirea Konstamonitu un ofi?er în rezerv?. P?rintele Filaret l-a strigat de departe pe nume ?i i-a spus ?i o întâmplare prin care trecuse, dup? care l-a sf?tuit ?i l-a mângâiat.

Auzind acestea ofi?erul s-a pierdut. A fost cutremurat de harisma str?vederii Stare?ului.
– Gheronda, i-a spus dup? aceea, de îndat? ce m? voi elibera, m? voi face monah.
–  S? te faci, fiule, dar nu în aceast? m?n?stire, deoarece dup? trei ani vei avea ispite cu secretarul.

Stare?ul a prev?zut o ispit? ce avea s-o întâmpine peste trei ani.
?i astfel când ofi?erul s-a eliberat din armat?, P?rintele Filaret l-a sf?tuit ?i l-a trimis la alt? m?n?stire, unde a ?i devenit monah.

Dar în fiecare lun? mergea ?i se sf?tuia cu Stare?ul, într-o zi, mergând s?-l cerceteze, l-a aflat pe P?rintele Filaret ?ezând într-un colt al chiliei sale cu capul între mâini.

P?rintele Anania (fostul ofi?er) l-a îmbr??i?at ?i l-a întrebat cu durere în suflet:
– Ce ave?i P?rinte? Ce a?i p??it?
–  Fiul meu, Anania, n-am avut nici o ispit? ast?zi. M-a p?r?sit Dumnezeu! a r?spuns Stare?ul mâhnit.

Atletul lui Hristos, P?rintele Filaret, voia ca în fiecare zi s? se lupte cu ispitele, ca s? fie încununat de Hristos.

Alt? dat? Stare?ul a v?zut un mirean c?ruia i-a spus:
– S?rmanule, tu nu suferi de o boal? trupeasc?, în zadar ar cheltuie?ti cu medicii. Pe tine te chinuie sarsail?.
– Roag?-te, P?rinte, s? m? u?urez, i-a spus acela.
– Voi face rug?ciune, fiul meu, dar ?i tu s? poste?ti, pentru c? numai a?a fuge diavolul, cu postul ?i rug?ciunea. Hristos a spus asta.

Acel om chinuit a f?cut ascultare ?i s-a f?cut bine cu postul pe care l-a ?inut el însu?i, precum ?i cu postul ?i rug?ciunea sfântului Stare?.

Spre sfâr?itul s?u, P?rintele Filaret a sporit atât de mult duhovnice?te încât cuno?tea nu numai inimile ?i gândurile oamenilor, dar ?i ce aveau în buzunare.

Într-o zi a trecut pe la M?n?stirea Konstamonitu un cleric ca s? ia binecuvântare de la Stare? ?i s?-i cear? sfatul. Voia s? r?mân? în Sfântul Munte.

P?rintele Filaret, dup? ce i-a r?spuns la problemele ce îl preocupau, mai înainte ca acel cleric s?-i vorbeasc? despre ele, i-a spus exact ?i câ?i bani avea în buzunar, precum ?i ce sa fac? cu ei. Atunci clericul s-a pierdut cu firea, dar a sl?vit pe Dumnezeu, c? l-a învrednicit s? cunoasc? în vremea noastr? un Stare? asemenea celor de demult.

Când a îmb?trânit, p?rintele Filaret s-a îmboln?vit pu?in, pentru c? puterile trupe?ti îl p?r?siser?. Din dragoste, p?rin?ii m?n?stirii l-au silit s? mearg? la spital la Tesalonic, ca s? fac? consulta?ii.

Stare?ul n-a priceput cum a ajuns la spital, pentru c? era ame?it din pricina c?l?toriei, pe lâng? faptul c? era istovit. Când P?rintele Filaret ?i-a revenit ?i a v?zut lâng? el pe surorile medicale îmbr?cate în alb ?i cu bonete, a crezut c? sunt îngeri cu aureole ?i, din evlavie, ?i-a acoperit fa?a cu cear?aful.

To?i din jurul lui s-au minunat de cur??ia sufleteasc? a Stare?ului. P?rintele Simeon, fostul stare? al M?n?stirii Filoteu, care era atunci al?turi de el mi-a povestit aceast? întâmplare.

Dup? aceea l-au dus la m?n?stirea sa ?i s-a odihnit în Domnul.
S? avem binecuvântarea lui. Amin.

Topics: Despre curatie, Pilde | Comentariile sunt închise pentru P?rintele m?re?

Crestinism Ortodox.ru. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet