Paterice

Articole recente

Carti

Blogroll


« | Main | »

P?rintele Daniil cel minunat

By pateric | iulie 10, 2006

Minunatul P?rinte Daniil a tr?it cam în acela?i timp cu Hagi Gheorghe. Acesta f?cea minuni înc? de când era încep?tor în c?lug?rie. In vremea aceea a impresionat mult pe închin?torii evlavio?i ?i s-au publicat chiar unele din minunile sale în revistele religioase ale unor ru?i cucernici.

Deci acele pu?ine lucruri pe care le-am aflat despre acest p?rinte sfânt ?i de care m-am folosit mult, vreau s? le scriu, ca s? se foloseasc? ?i alte suflete.

Precum mi s-a spus, acesta era originar din Grecia ?i a venit în Sfântul Munte cam în perioada revolu?iei grece?ti de la 1821.

Dup? ce s-a închinat „Maicii Domnului Portarita”, de la Sfânta M?n?stire Iviron, tân?rul evlavios a trecut pe la Marea Lavr?, s-a închinat Sfântului Atanasie ?i a f?cut rug?ciune fierbinte ca Maica Domnului s?-l pov??uiasc? spre a afla un stare? virtuos, c?ruia s? i se supun? ?i care s?-l fac? monah.

Dup? aceea a pornit lini?tit la drum cu încredere în Dumnezeu. Dup? ce a trecut ?i de Kerasia, mergând spre Sfanta Ana a apucat pe alt? c?rare ?i a ajuns la Chilia Sfantului Artemie.

Stare?ul de acolo era foarte cuvios ?i un mare nevoitor, înzestrat cu multe virtu?i. Tân?rul , a sim?it c? acest stare? îl va odihni suflete?te ?i de aceea a r?mas la el.

Ceilal?i p?rin?i de la chiliile din împrejurimi, v?zând pe tân?rul încep?tor c? se nevoie?te la fel ca stare?ul s?u au început s? se nelini?teasc? ?i-i spuneau acestuia din urm? s?-l iconomiseasc? pu?in, pentru c? e tân?r ?i a început dintr-odat? cu o ascez? prea mare.
Dar stare?ul le spunea:
–  Nu v? nelini?ti?i, pentru c? ?tiu ce fel de ucenic am.

Dup? putin? vreme tân?rul a fost f?cut monah primind numele de Daniil. A ajuns la înalte m?suri duhovnice?ti, pentru c? era curat nu numai cu trupul ?i cu sufletul, ci ?i cu mintea, deoarece întotdeauna avea gânduri bune, iar în inima lui curat? s?l??luia Hristos.

Odat? au f?cut foc în cuptor ca s? coac? pâine ?i s? fac? posmag. În timp ce P?rintele Daniil împr??tia cu v?traiul c?rbunii aprin?i ca s? se încing? toat? suprafa?a cuptorului, din pricina focului puternic coada v?traiului a ars, iar fierul a r?mas în?untrul cuptorului aprins.

Atunci el a spus aceasta stare?ului s?u, care i-a poruncit:
– Ce te ui?i la mine? F?-ti cruce, intr? în cuptor ?i scoate fierul ca s? nu întârziem!

P?rintele Daniil ?i-a f?cut cruce ?i a intrat în cuptlorul aprins. A apucat cu mâinile flerul înro?it f?r? s?-i pricinuiasc? nici cea mai mic? arsur? ?i f?r? s? i se ard? vreun fir de p?r din barb?. Dar cel mai important a fost faptul c? nici m?car nu i-a trecut prin minte gândul c? se petrecuse cu el o minune.

Alt? dat? un b?trân de la chiliile învecinate, a?a numite valahe s-a îmboln?vit ?i în suferin?a sa a aflat putin? u?urare de la castrave?ii am?rui. Când a venit iarna l-au cuprins iar??i durerile ?i a coborât la M?n?stirea Sfântul Pavel ca s? g?seasc? aici cel pu?in castrave?i mura?i, pe care s?-i încerce pentru durerile lui, dar n-a aflat.

Astfel, mâhnit ?i îndurerat, urca pe poteca de la Sfânta Ana spre Cruce. De?i era iarn?, ?i nu existau nici m?car castrave?i mura?i, deodat? a ap?rut înaintea lui P?rintele Daniil, care i-a l?sat ?ase-?apte castrave?i proaspe?i, dup? care a plecat imediat.

B?trânul s-a minunat ?i a sl?vit pe Dumnezeu, iar de îndat? ce i-a mâncat, s-a t?m?duit pentru totdeauna. De aceast? dat? P?rintele Daniil a adus dragoste, binecuvântare dintr-o tar? cald? foarte îndep?rtat?.

Un alt b?trân de la chiliile valahe venea într-o iarn? grea de la Sfânta Ana spre chilia lui. De îndat? ce a ajuns la vârf, l-a cuprins un viscol ?i a fost nevoit s? se întoarc? pu?in din drum, ca s? se ad?posteasc? sub stânc?, c?ci se înnoptase ?i nu mai avea vreme s? se întoarc? la Sfânta Ana.

Ningea mereu ?i sufla un vânt puternic, iar el tremura de frig. Acolo unde se ad?postise, sub stânc?, a sim?it pentru o clip? c? cineva l-a cuprins în bra?e ?i l-a înc?lzit.

Apoi l-a cuprins un somn dulce, în care l-a v?zut pe P?rintele Daniil cum îl îmbr??i?a cu mult? dragoste.
Când s-a luminat de ziu?, s-a de?teptat din somn ?i s-a ridicat s? plece, deoarece se oprise viforul.

Dar ce s? vad?? Peste tot era z?pad?, numai lâng? stânc? se topise de acea c?ldur? dumnezeiasc? ce o r?spândise P?rintele Daniil. Astfel, b?trânelul s-a înc?lzit ?i duhovnice?te ?i a plecat bucuros din chilia sa sl?vind pe Dumnezeu. Dar P?rintele Daniil l-a înc?lzit mereu de dragostea lui Hristos.

S? avem binecuvântarea lui. Amin.

Topics: Despre curatie, Despre dragoste, Despre gandul bun | Comentariile sunt închise pentru P?rintele Daniil cel minunat

Crestinism Ortodox.ru. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet