Paterice

Articole recente

Carti

Blogroll


« | Main | »

B?trânul Constantin cel nebun pentru Hristos

By pateric | iulie 10, 2006

B?trânul Constantin (Anghelis), cel f?r? r?utate ?i t?cutul nebun pentru Hristos, s-a n?scut în Kalenti – Dodoni, din Epir, la 10 februarie 1898.

Pe tat?l s?u îl chema Stavros iar pe mama lui Antula. Nu cunoa?tem am?nunte din primii ani ai vie?ii lui c?lug?re?ti, dar ceea ce ?tim este c? a început ca frate în Sfânta M?n?stire Dionisiu.

Era v?zut mereu în jurul Karyes-ului unde locuia într-o chilie d?râmat? a M?n?stirii Kutlumusiu.

Acolo deci, într-un col? al cl?dirii celei d?râmate, pe ni?te p?turi zdren?uite, unde c?dea mai putin? ap? de pe acoperi? ?i unde intra mai pu?in frig prin ferestrele ?i u?ile sparte, î?i avea s?la?ul B?trânul Constantin, asem?nându-se cu un vultur în cuibul s?u.

Dup? înf??i?area exterioar? nu-ti d?deai seama dac? B?trânul Constantin este c?lug?r sau mirean, c?ci fesul ?i barba îl ar?tau a fi c?lug?r, dar vechea manta militar? pe care o purta legat? strâns la mijloc cu o sfoar?, îl ar?ta a fi mirean.

Pe dinl?untru, îns?, era îmbr?cat cu harul schimei îngere?ti, care era zugr?vit pe fata lui.

Cel care îl vedea de departe pe Stare?, credea c? este un om s?rac, nefericit sau nebun, dar când vedeai de aproape fata lui luminoas? în?elegeai c? o tain? se ascunde în acest om binecuvântat ?i nu îl mai socoteai nebun, ci nebuni îi considerai pe cei care îl numeau nebun pe B?trânul Constantin.

B?trânul Costa (a?a îi spuneau), de?i tr?ia în condi?iile pe care le-am ar?tat, cu o des?vâr?it? lep?dare de sine ?i de?i nu se sp?la, cu toate acestea era curat, pentru c? tr?ia ca vulturul cerului.

Cu oamenii vorbea rar, dar cu Dumnezeu întotdeauna prin rug?ciunea neîncetat?. De multe ori mintea îi era r?pit?, iar când î?i revenea, f?cea ni?te mi?c?ri cu mâinile, „ca s? tulbure apele”, dup? care pleca f?r? s? spun? nimic.

Fire?te, pentru mireni acest comportament era de sminteal?. Chiar ?i atunci când le spunea anumite cuvinte prooroce?ti, acestea li se p?reau a fi o prostie.

Câteodat?, când unii vorbeau cu el, iar B?trânul Constantin nu era atent la ei, pentru c? se ruga ?i mintea lui era la Dumnezeu, iar??i îl credeau aiurit.

Trebuia s?-l întrebi pe B?trân de mai multe ori ?i s? insi?ti ca s? prime?ti un r?spuns. Dar ?i atunci auzeai numai dou?-trei cuvinte morm?ite, îns? prooroce?ti.

Odat? l-a vizitat un tân?r care voia s? se fac? monah, dar peste tot întâlnea piedici, c?ci îl pizmuia cel viclean.

Îndat? ce B?trânul Constantin l-a v?zut de departe, i-a spus:
– Ioane, s? cite?ti viata Sfântului Ioan Damaschin, ca s? vezi câte a suferit.

Când Ioan a auzit aceasta s-a minunat. Iar când a citit dup? aceea despre Sfântul Ioan Damaschin ?i a v?zut câte a p?timit de la stare?ul lui cel capricios ?i aspru, dar ?i marea r?bdare pe care a f?cut-o Sfântul pân? când a vorbit Dumnezeu, a f?cut ?i el r?bdare, s-a înt?rit ?i a sporit în c?lug?rie.

Odat?, trei p?rin?i l-au întâlnit cu totul întâmpl?tor pe B?trânul Constantin ?i l-au întrebat dac? este bine s? mearg? la o anume m?n?stire. Acela, îns?, nu le r?spundea.

Unul dintre ei a insistat, ?i atunci B?trânul Constantin a morm?it câteva cuvinte. Atunci acele cuvinte ale B?trânului Constantin, li s-au p?rut a fi f?r? noim?, dar mai târziu, dup? câ?iva ani, s-a împlinit proorocia lui…

B?trânul Constantin avea cur??ie l?untric?, de aceea vedea limpede foarte departe.

Din p?cate, îns?, unii dintre noi, cei vrednici de mil?, pe omul lui Dumnezeu îl consideram un netrebnic, pentru c? locuia în d?râm?turi, dar el, în acele d?râm?turi, î?i zidea neîncetat sufletul s?u, suflet care este mai scump decât toat? lumea, precum ne-a spus Hristos.

Precum am spus, într-un colt al d?râm?turilor B?trânul Constantin î?i f?cuse cuibul s?u din ni?te p?turi zdren?uite, iar al?turi avea o Psaltire ?i un Ceaslov.

Buc?t?ria lui consta dintr-o cutie de conserve cu o sârm? legat? drept mâner. Aceasta era toat? averea sa.

În fiecare sâmb?t? trecea pe la dou? chilii din Karyes, iar p?rin?ii de acolo îi puneau în tinichea câte ceva din cele ce le prisoseau.

Mergea tot timpul t?când, f?r? s? cear? ceva, c?ci avea noble?e. Dac? p?rin?ii erau ocupa?i, pleca f?r? s? ia nimic.

Din când în când trecea pe la magazinele din Karyes ?i lua singur, ca o vrabie, cinci-?ase m?sline în mân? ?i pleca, negustorii considerau aceasta o binecuvântare, deoarece îl iubeau pe B?trânul Costa. Dac? cineva îi punea pe ascuns bani în buzunar, îi l?sa ?i el pe ascuns în magazine ?i pleca.

Astfel tr?ia B?trânul Costa în Gr?dina Maicii Domnului, ca un miel f?r? r?utate.

Din p?cate, îns?, cu unsprezece ani în urm?, în 1969, autorit??ile l-au trimis la spitalul de nebuni pe omul lui Dumnezeu, deoarece europenii care începuser? s? vin? în Sfântul Munte, v?zându-l cum se comport? în Karyes îl credeau nebun.

Acolo, la clinic?, medicii l-au consultat, dar nu i-au aflat nimic. Cu adev?rat era un om foarte în?elept, dar noi, oamenii contemporani, superficiali cum suntem, l-am nedrept??it în continuare, prin judecata noastr? f?cut? dup? aparente.

C?ci, de?i l-au aflat foarte s?n?tos, de la spitalul de nebuni l-au trimis la azil. Acolo, aflându-se pe nea?teptate într-un mediu lumesc – în Tesalonic – se a?eza într-un colt ?i rostea neîncetat rug?ciunea, iar din ochi îi curgeau mereu lacrimi, ca perlele.

Când am aflat c? B?trânul Costa a trecut prin aceast? încercare ?i se afl? la azil, am spus surorii care era la secretariat s? aib? grij? de el. Fire?te, era mai bine la azil decât la spitalul de nebuni, dar oricât de bine ar fi fost acolo pentru monahul Constantin cel iubitor de lini?te, totu?i Gr?dina Maicii Domnului era mai bun? decât toate palatele lumii.

S?rmanul b?trânel se mira ?i spunea surorii:
– De ce m-au adus aici?

?i astfel, acolo ?i-a petrecut cealalt? vreme a vie?ii lui „cel nebun pentru Hristos”, care a fost chinuit de noi cei de?tep?i în cele ale lumii.

Nu are important? unde a adormit, dac? a adormit la azil ?i nu în Sfântul Munte. Ceea ce este important e c? B?trânul Constantin cel prea în?elept, „nebunul pentru Hristos”, se va trezi în rai.

S? avem binecuvântarea lui. Amin.

Topics: Despre curatie, Despre noblete, Despre tacere | Comentariile sunt închise pentru B?trânul Constantin cel nebun pentru Hristos

Crestinism Ortodox.ru. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet